“WhatsApp” sesli poçta kezzaplygy barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi - Semalt hünärmeniniň maslahatlary

Internet ulanyjylary birnäçe haker ýa-da kezzap synanyşyklaryny başdan geçirýärler. Zyýanly programma üpjünçiliginiň bir hüjümi, WhatsApp sesli poçta kezzaplygy. WhatsApp-dan sesli poçta bardygyny öňe sürýän e-poçta bar. E-poçta zyýanly programma üpjünçiliginiň kezzaplygy sebäpli şübheli. E-poçta, WhatsApp we e-poçta ulanyjylaryny şübheli nyşana alýar. E-poçta "Oýun" düwmesi bar. Internet ulanyjylary, "Oýun" düwmesine basyp, ses habaryny diňlemäge gönükdirilendir. Ulanyjy "Oýun" düwmesine basanda, zyýanly web sahypasyna ugrukdyrylýar. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Iwan Konowalow, programmanyň maksadynyň internet ulanyjysyny zyýanly programma üpjünçiligini göçürip almakda aldamakdygyny aýtdy. Zyýanly programma üpjünçiligi, internet ulanyjylarynyň kompýuteriniň ýa-da ykjam enjamynyň işine ýaramaz täsir edýär.

Onlaýn aldaw çylşyrymly, sebäbi göçürilýän şübheli zyýanly programma üpjünçiligi, internete girmek üçin ulanylýan enjam tarapyndan kesgitlenýär. Smartfon ulanyp internet hyzmatlaryna girýän ulanyjylar planşet, noutbuk ýa-da iş stoly enjamlary bolan ulanyjylardan dürli zyýanly programma üpjünçiligini alarlar.

Zyýanly programma aldawyna has ýykgyn edýän ulanyjylar Google Android operasiýa ulgamyny ulanýarlar. “WhatsApp” sesli poçta kezzaplygy internet ulanyjylaryny internet baglanyşygyna basmaga gönükdirýär. Salgy basylanda "Brauzer 6.5" ady bilen belli bir faýl göçürilýär. Gurnama, ulanyjy ykjam ýa-da kompýuter enjamynyň ekranynda görkezilýän "Razy" düwmesine basanda başlaýar. Zyýanly programma üpjünçiligi kezzap, ulanyjylaryň premium telefon belgilerine tekst habarlaryny iberýär. Soňra tekst habarlary iberilenden soň hödürlenýän her bir hyzmat üçin töleg alynýar. WhatsApp kezzaplygy "Brauzer 6.5" gurlandan soň dowam edýär. Sebäbi hakerler internet ulanyjylarynyň enjamyna has köp zyýanly programma üpjünçiligini girizmäge synanyşýarlar.

Internet hakerleri türmeden döwülen iPhone enjamlary bilen hem gyzyklanýar. Bu enjamlar, internet ulanyjylarynyň gowşaklygyny ýokarlandyrýar, sebäbi olar Apple App Store-da ýerleşip bilmeýän programmalary gurmak üçin ulanylyp bilner. Türmede döwülmedik iPhonlary bolan internet ulanyjylary zyýanly programma üpjünçiliginden goralýar. Gorag, türmeden döwülmedik iPhone enjamlary haker synanyşyklaryna garşy ygtybarly howpsuzlygy üpjün edýär.

“Apple” iş stoly enjamlaryny ulanýanlar häzirki wagtda zyýanly programma üpjünçiliginiň “Apple OS” bilen gabat gelmeýändigini görkezýän onlaýn sahypa ugrukdyrylýar. “Apple” ykjam, noutbuk we iş stoly enjamlaryny ulanyjylar zyýanly programma üpjünçiliginden goralýar. Şeýle-de bolsa, internet ulanyjylary üçin şübheli "Oýun" ýa-da "Razy" düwmelerine basmakdan saklanmak möhümdir. Goşmaça çäreleri görmeli, sebäbi ykjam enjamlardaky haker synanyşyklary programma üpjünçiliginiň tehnologiýalarynyň ösüşi sebäpli ösmegini dowam etdirýär. Geljekdäki haker synanyşyklarynyň häzirki wagtda zyýanly programma üpjünçiligi kezzaplygy bilen täsir etmeýän beýleki internet enjamlaryny nyşana almak üçin has çylşyrymly boljakdygyna ýeterlik kepillik bar.

Internet ulanyjylarynyň köpüsi, WhatsApp sesli poçta aldawyna täsir etdi. Zyýanly programma üpjünçiligi kezzaplygynyň pidalaryna maglumatlary beýleki e-poçta we WhatsApp ulanyjylary bilen paýlaşmak maslahat berilýär. Internet ulanyjylarynyň arasynda dogry maglumat alyş-çalşygy, haker ýa-da zyýanly programma üpjünçiligi hüjümleri netijesinde ýüze çykýan onlaýn aldawlaryň öňüni almakda möhümdir.

mass gmail